Halar Villages (numbers in circles)

 1. Jamnagar
 2. Kansumara
 3. Naneradi
 4. Lakhabaval
 5. Dhichana
 6. Khara Beraja
 7. Ravalsar
 8. Vasai
 9. Nani Khavadi
 10. Moti Khavadi
 11. Navagam
 12. Padana
 13. Nana Lakhiya
 14. Mota Lakhiya
 15. Rasangpur
 16. Khatiyar
 17. Mithoi
 18. Vadalia Shinhan
 19. Sakhpar
 20. Nagada
 21. Kakabhai Shinhan
 22. Sumara Taraghari
 23. Seta Lus
 24. Kane Lus
 25. Arab Lus
 26. Matchu Beraja
 27. Moti Rafudad
 28. Nani Rafudad
 29. Dabasang
 30. Khirasara
 31. Lalpur
 32. Juni Haripar
 33. Aarikhana
 34. Gajana
 35. Dhunia
 36. Changa
 37. Chela
 38. Vav Beraja
 39. Champa Beraja
 40. Sikka
 41. Mungan
 42. Gagava
 43. Singach
 44. Jogavad
 45. Taraghari
 46. Devariya
 47. Timbadi
 48. Kajuda
 49. Nana Mandha
 50. Mota Mandha
 51. Nana Ambala
 52. Mota Ambala
 53. Danta
 54. Jam Khambhalia
 55. Navi Hariapar
 56. Sodasala
 57. Visotari
 58. Salaya
 59. Goinj
 60. Bed
 61. Bara
 62. Bhopa1aka
 63. Bhatia
 64. Bhatel
 65. Viramdad
 66. Kanchanpur
 67. Ahir Shinhan
 68. Modpur
 69. Rangpur
 70. Meghpar
 71. Pipali
 72. Shikari
 73. Amara
 74. Gaduka
 75. Barambha
 76. Jivapar
 77. Dodhiya
 78. Masitiya
 79. Dared
 80. Gordhanpar
 81. Bedi
 82. Sarmat
 83. Jasapur
 84. Mahadeviya
 85. Daltungi
 86. Kanvadi
 87. Vadina

 

Places of Interest (numbers in squares)

 1. Aradhana Dham
 2. Ashapura
 3. Bholeshwar
 4. Puna Dam
 5. Sasoi Dam
 6. Ranjit Sagar Dam

GENERAL (refer to village names above)

Airport.

 1. Jamnagar

Seaports:

 1. Bedi
 2. Sikka
 3. Vadinar
 4. Salaya

Railway Junctions:

 1. Jamnagar
 2. Kana Lus
 3. Jam Khambhalia

Land Transport:

 1. Paved Highways
 2. Railway

Note: Places are listed and located based on memory and observation.

Please excuse any omissions or irregularities.

- Manek Dodhia